boots: TIDESTORE REVIEW


Niemal tradycją stało się, iż zakupy rzeczy na dany sezon robię... pod koniec tego sezonu. Najchętniej w czasie wyprzedaży, zwłaszcza, że ceny są znacznie bardziej przystępne. Prawda jest też taka, że w normalne miesiące (czytaj miesiące z regularnymi cenami) do galerii handlowych nie chodzę. Nie przeglądam nowych kolekcji, nie wyszukuję must have'ów sezonu i nie wymieniam co pół roku całej zawartości swojej szafy tylko po to, żeby być trendy. Czy ktoś jeszcze w ogóle tak robi? Po kryzysie, dobrych parę lat temu, "modne" stało się kupowanie rzeczy, które nie będą jedno sezonowe, ale tych które stanowią tzw. klasykę i będą w stanie służyć nam przez dłuższy czas. Nie piszę latami, bo aby mieć produkt, który będzie mógł być noszony przez wiele lat trzeba, moim zdaniem, w niego zainwestować. Oczywiście są też wyjątki. Powiem Wam szczerze, że często podczas wizyty w lumpeksie uda mi się kupić ubranie, które jest dużo lepsze gatunkowo niż to z sieciówki. Porządnie uszyte, stworzone z dobrych materiałów, odzież za parę złotych, odpowiednio pielęgnowana, będzie w stanie posłużyć mi znaczne dłużej niż ubranie kupione w butiku znanej maki za znacznie większą sumę. Tego typu ubrania pochodzą z dobrych czasów. Z czasów gdy produkty tworzył rzemieślnik, a nie marketingowiec. Z okresu gdy liczyła się jakość kupowanego produktu, a nie metka z nazwą firmy naszyta pod ubraniem. 

Dzisiaj chciałam jednak stworzyć przegląd butów. Butów na płaskiej podeszwie, bez obcasów. Maksymalnie do 5 cm wysokości. Zawsze gdy szukam obuwia na jesień i zimę - botków, mam wrażenie, że tych z nie wysokim obcasem lub bez niego, ładnych butów, jest strasznie mało, żeby nie napisać wcale. Zaglądam do sklepów w moim mieście. Przyznam się, przeglądam oferty sieciówek. Intensywnie przeszukuję internet i kończy się na tym, że znajduję buty na które mi się nie podobają, albo takie których nie kupię ze względu na cenę albo dostępność. W konsekwencji kupuję buty, ale niestety, najczęściej, mogę je nosić tylko jeden sezon, bo zwyczajnie nie dają rady przetrwać więcej, niż kilka miesięcy. Taka produkcja. Ok, ale nie będę wydawać kroci na coś co nie posłuży mi zbyt długo. Jest ciężko, ale od czasu do czasu trafi się jakaś obuwnicza perełka i w ten sposób trafia do mojej szafy. Aktualnie poszukuję ciekawych botków na najbliższe chłodne miesiące. Prostych, ale ciekawych, takich, które będą pasować do wszystkiego i będę mogła a je nosić na co dzień. Kilka ciekawych modelów znalazłam i te oto widzicie powyżej. Prawdopodobnie kupię parę, która wpadnie mi w oko i zapewne kupię ją online, ale faworyta jeszcze nie znalazłam. 
_________________________________________________________________________________

It has become almost a tradition that purchases items for the season I do ... at the end of this season. Sales during the most, especially since the prices are much more affordable. The truth is also that, as a normal month (read months of regular prices) to the malls do not go. Do not look through the new collection, must have not seek, do not mention the season and every six months the entire contents of your wardrobe just to be trendy. Has anyone else ever does that? After the crisis, a good couple of years ago, fashionable has become a buying things that will not be a single season, but those that are called. classics and will be able to serve us for a long time. I do not write for years, because in order to have a product that can be worn for many years you have, in my opinion, to invest in it. Of course there are exceptions. I'll tell you frankly that often when visiting vintage shops I can buy clothes, which is a lot better than this species from power cables. Neatly sewn, made of good materials, clothing for a few zlotys, respectively nurtured, will be able to help me significantly longer than the clothes bought in a boutique known poppies for a much larger sum. This type of clothing come from the good times. From the time when the products created craftsman, not a marketer. From the period when you had purchased a quality product, and not the company's name tag sewn into clothing. Today, however, I wanted to create an overview of the shoes. On a flat boots without heels. Up to 5 cm in height. Whenever I am looking for shoes for fall and winter - boots, I feel that those with no high heel or without it, nice boots, there are so few, so as not to write at all. Look in the shops in my town. I admit, I look offers power cables. I search the internet extensively and end up on the fact that I find boots that I do not like, or those that do not buy because of the price or availability. As a result, I buy boots, but unfortunately, most often, I can wear them only one season, he simply does not give advice to survive more than a few months. Such production. Ok, but I'm not going to spend hundreds of thousands on something that does not help me too long. It's hard, but from time to time will be any footwear gem and thus goes to my wardrobe. Currently looking for interesting boots for the coming cold months. Simple but interesting, those that will fit everything, and I can and wear them every day. I found some interesting models here http://www.tidestore.com/Wholesale-Boots-100756/ and those you see here above. Probably buy a couple who fall into my eye and probably buy it online, but have not yet found a favorite. In the meantime look through a http://www.tidestore.com/Wholesale-Women-Tops-100018/ so many nice pieces. 

BUTY/BOOTS:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  by www.tidestore.com

3 komentarze:

 1. Super buty! :)

  http://prettylittlefashionistaa.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 2. Mam ochotę na czerwień albo burgund ale cały czas się waham :)

  OdpowiedzUsuń
 3. wszystkie piekne,
  W wolnej chwili zapraszam do mnie http://pomidorova.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń